Pagina header

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ISIZE!

1. Algemene bepalingen!

1.1. Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen ISize en Cliënt gesloten overeenkomsten.

1.2. Wijzigingen en of aanvullingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door beide partijen.

1.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.

1.4. De (persoons-)gegevens van Cliënt worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Gebruiksrecht

2.1. ISize verleent de cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen stipt na moeten leven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te benaderen via het internet.

2.2. De programmatuur mag door de cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf, organisatie of persoon worden gebruikt op de account waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de account van de cliënt waarop de programmatuur voor het eerst heeft gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere accounts voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

2.3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Tenzij hier tussen ISize en de cliënt schriftelijk een overeenkomst is gesloten.

2.4. De cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’).

2.5. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de cliënt ter beschikking gesteld. Ook niet indien de cliënt bereidt is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. De cliënt erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van ISize bevat.

2.6. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan ISize retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de cliënt ISize hiervan op de hoogte moeten stellen door middel van een schriftelijke melding.

3. Geldigheid offertes

3.1. Offertes uitgegeven door ISize zijn standaard één maand geldig, tenzij er een afwijkende duur op de door ISize ondertekende offerte schriftelijk staat vermeld.

4. Levering, installatie en acceptatie

4.1. ISize zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan cliënt afleveren en, indien een door ISize uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij cliënt installeren.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is ISize niet verplicht tot het uitvoeren van conversie van de data.

4.3. Mocht er tijdens de ontwikkeling van de producten tussentijds onverhoopt verhinderingen van de werkzaamheden ontstaan, dan zal ISize deze te allen tijde schriftelijk of per telefoon moeten melden aan de cliënt. Tevens zal de cliënt zelf melding moeten maken als deze niet binnen 14 werkdagen op door ISize toe gestuurde documenten ter beoordeling kan reageren.

4.4. Mocht een van beide partijen in gebreke blijven van artikel 4.3, dan mag de andere partij vorderen dat de ontwikkeling van de producten wordt gestaakt en worden reeds gemaakte kosten door ISize aan de cliënt in rekening gebracht.

4.5. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, mag de cliënt de door de ISize afgeleverde programmatuur weigeren.

4.6. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en
onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van ISize als gevolg van de garantie (artikel 9).

4.7. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door ISize uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

5. Onderhoud

5.1. Indien er een onderhoudsovereenkomst is bij gesloten of indien de gebruiksvergoeding de onderhoud is inbegrepen, zal de cliënt na de geconstateerde fouten in de programmatuur dit aan ISize melden. Na melding zal ISize zich zoveel mogelijk inspannen om de fouten te verbeteren na eigen inzicht.

5.2. ISize staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

5.3. ISize kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten, indien de programmatuur door anderen dan ISize is gewijzigd of andere oorzaken die niet aan ISize toegerekend kunnen worden. Herstel van verminkte of verloren gedane gegevens valt niet onder onderhoud.

5.4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal ISize bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is ISize niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan ISize van cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met ISize aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

5.5. Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met ISize is aangegaan, kan ISize niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

5.6. Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

6. Betaling

6.1. Alle prijzen die ISize aan haar cliënt vraagt zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Betaling van facturen zal geschieden inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Deze bedragen worden vermeld op iedere factuur.

6.2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat ISize gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

6.3. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop ISize de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6.4. Indien er sprake is van een machtiging tot afschrijving van een periodieke betalingsverplichting van de cliënt, dan zal ISize de afschrijving plegen 1 werkdag voor het ingaan van de periode waarover de betalingsverplichting geldt.

6.5. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ISize de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door ISize gemaakte kosten van mislukte meditatiën verschuldigd, indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

6.6. Bij uitblijving van betaling na de tweede aanmaning zal ISize de programmatuur offline halen na een telefonische of schriftelijke bevestig aan de cliënt.

6.7. Het feit dat de programmatuur om wat voor reden dan ook niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen, tenzij ISize de cliënt schriftelijk heeft medegedeeld dat zij de betalingsverplichting mag opschorten.

7. Duur

7.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

7.2. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor een periode van 1 jaar verlengd, tenzij de cliënt of ISize de overeenkomst schriftelijk beëindigt. Beëindiging van de overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Beide partijen zowel de cliënt als ISize kunnen de overeenkomst onmiddellijk opzeggen in geval van faillissement, een betalingsachterstand, surseance van betaling of bijvoorbeeld liquidatie.

7.3. De overeenkomst kan onmiddellijk worden ontbonden indien ISize constateert dat de inhoud van de gehoste omgeving tegen wet- en regelgeving, algemeen geachte normen en waarden of morele principes ingaat. De klant wordt hiervan via telefonisch contact en schriftelijke bevestiging van op de hoogte gesteld.

8. Aansprakelijkheid

8.1. ISize is slechts aansprakelijk voor materiële schade direct of indirect aan goederen van cliënt en van derden, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt hetzij door gebreken in de geleverde goederen, hetzij door een aan ISize toerekenbare tekortkoming van personen of van zaken waarvan ISize zich bedient in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst.

8.2. ISize is niet aansprakelijk voor enige andere schade dan de hierboven genoemde schades. Zoals stagnatieschade wegens niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering en schade wegens het verloren gaan van informatie.

8.3. ISize is evenmin aansprakelijk, over de inhoud van de gehoste omgeving, indien de te leveren zaken niet geschikt zijn voor het doel waarvoor cliënt ze wenst te gebruiken als dat doel niet kenbaar is gemaakt aan ISize.

8.4. ISize is tevens niet aansprakelijk voor gemiste inkomsten en/of andere geleden schades die veroorzaakt zijn door downtime van de gehuurde omgeving.

8.5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de eventuele aansprakelijkheid van ISize uit hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.

9!. Geheimhouding en Beperkingen

9.1. Wijziging niet toegestaan. 

De cliënt verbindt zich ertoe het pakket niet te wijzigen dan wel aan te passen. De cliënt zal het pakket niet wijzigen doordat dit nodig is om het pakket met een ander softwareprogramma te kunnen gebruiken. Tevens zal de cliënt ISize eerst hebben verzocht de benodigde informatie te verstrekken om dit gebruik te bewerkstelligen en ISize dergelijke informatie niet beschikbaar zal stellen. Verzoeken om informatie dienen te worden gericht aan ISize.

9.2. Voorzieningen. 

De Software kan voorzieningen en functionaliteit bevatten die uitgeschakeld of “grijs weergegeven” zijn. De voorzieningen worden alleen geactiveerd wanneer bepaalde documenten worden geopend die zijn gemaakt met gebruikmaking van overeenkomstige ondersteunende technologie die uitsluitend verkrijgbaar is bij ISize. De cliënt stemt ermee in uitgeschakelde Voorzieningen niet te gebruiken, daartoe toegang trachten te krijgen of op andere manieren de toestemmingen te omzeilen die de activering van deze voorzieningen controleren. De cliënt mag de voorzieningen alleen gebruiken met documenten die zijn geactiveerd zijn door ISize. Elk ander gebruik is verboden.

9.3. Overdracht. 

Het is de cliënt niet toegestaan de Software of enig deel daarvan te verhuren, in lease te geven, rechten op het pakket toe te wijzen of over te dragen behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan krachtens deze overeenkomst. De cliënt is echter wel bevoegd al rechten op het gebruik van de software aan een derde natuurlijke of rechtspersoon over te dragen onder de voorwaarde dat:
– a. de cliënt daarbij ook overgaat tot overdracht aan de (rechts)persoon in kwes9e van i. deze overeenkomst, het pakket en alle overige die met het pakket is
gebundeld of standaard wordt geïnstalleerd, inclusief alle kopieën, updates
en eerdere versies;
– b. de cliënt geen kopieën achterhoudt, daaronder begrepen back-ups;
– c. de ontvangende par9j instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze
overeenkomst en alle andere voorwaarden en bepalingen waaronder u een licen9e voor het pakket hebt verkregen.

10. Garantie

10.1. ISize zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen of indien er tussen beide partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na aflevering of acceptatie een gedetailleerd omschreven schriftelijk verzoek bij de ISize is gemeld.

10.2. ISize garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval ISize volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. ISize kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan ISize toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.

10.3. Herstel van verminkte of verloren vergaande gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van ISize wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

10.4. Herstel van fouten zal geschieden op een door ISize te bepalen locatie. ISize is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

11. Geschillen

11.1. Beide partijen verplichten zich tot getrouwe nakoming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald. In geval van een geschil, welke kan betreffen de totstandkoming, uitleg of uitvoering van deze overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, zal dit geschil worden voorgelegd aan drie arbiters, door beide partijen aan te wijzen, en bij gebreke van instemming daarover door de Kantonrechter in de vestigingsplaats van ISize. Dit is tevens het geval wanneer er een geschil ontstaat over de feitelijke dan wel juridische gevolgen van deze overeenkomst.

11.2. Er is sprake van een geschil als een van beide partijen dit schriftelijk meldt bij de andere partij.

Onze klanten
HOME